OPTYMALIZACJA PODATKOWA

 

1. Poprawne ustanowienie dyrektora placówki.

 

2. Zwolnienia wynikające z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych:

zwolnione z podatku są dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w części przeznaczonej na cele szkoły (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty przez szkołę należy rozumieć także przedszkole)

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:
1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły;
2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie Personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

 

Monika Napierska
tel. 602 415 202

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Benefita Sp. z o.o.

Al.Niepodległości 245/75

02-009 Warszawa

 

Adres biura:

Rakietników 8

02-495 Warszawa

 


Benefita Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000099505, kapitał zakładowy 5.000 PLN w pełni opłacony, 
NIP 7010413517,  z siedzibą 02-009 Warszawa, Al. Niepodległości 245 lok. 75